All Time Greats

Top Pilots All Time (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Haluk Özyiğit - GKT0004 1521
Kerim Oflaz - GKT0078 1453
İlhan Minar - GKT0041 1111
Burak AYTEN - GKT0001 915
Bahadır Çetin - GKT0002 660
Top Pilots All Time (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 3486.32
İlhan Minar - GKT0041 2353.42
Haluk Özyiğit - GKT0004 1908.26
Burak AYTEN - GKT0001 1167.29
Gökhan Gökcen - GKT0034 971.26

Current Month Stats

Top Pilot for July 2020 (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 10
Sarp Dirik - GKT0248 3
Hasan Ciftci - GKT0236 3
Yahya Altunsoy - GKT0200 3
Arda GÜLTAY - GKT0162 2
Top Pilot for July 2020 (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 14
İlhan Minar - GKT0041 6
Yahya Altunsoy - GKT0200 4
Emin Bayramlar - GKT0043 3
Hakan Zarifoglu - GKT0150 3
Top Pilot for July 2020 (Miles Flown)
Pilots Miles Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 3428
İlhan Minar - GKT0041 2076
Emin Bayramlar - GKT0043 1588
Yahya Altunsoy - GKT0200 1101
Hasan Ciftci - GKT0236 923

Historical Stats

August - 2013 View
September - 2013 View
October - 2013 View
November - 2013 View
December - 2013 View
January - 2014 View
February - 2014 View
March - 2014 View
April - 2014 View
May - 2014 View
June - 2014 View
July - 2014 View
August - 2014 View
September - 2014 View
October - 2014 View
November - 2014 View
December - 2014 View
January - 2015 View
February - 2015 View
March - 2015 View
April - 2015 View
May - 2015 View
June - 2015 View
July - 2015 View
August - 2015 View
September - 2015 View
October - 2015 View
November - 2015 View
December - 2015 View
January - 2016 View
February - 2016 View
March - 2016 View
April - 2016 View
May - 2016 View
June - 2016 View
July - 2016 View
August - 2016 View
September - 2016 View
October - 2016 View
November - 2016 View
December - 2016 View
January - 2017 View
February - 2017 View
March - 2017 View
April - 2017 View
May - 2017 View
June - 2017 View
July - 2017 View
August - 2017 View
September - 2017 View
October - 2017 View
November - 2017 View
December - 2017 View
January - 2018 View
February - 2018 View
March - 2018 View
April - 2018 View
May - 2018 View
June - 2018 View
July - 2018 View
August - 2018 View
September - 2018 View
October - 2018 View
November - 2018 View
December - 2018 View
January - 2019 View
February - 2019 View
March - 2019 View
April - 2019 View
May - 2019 View
June - 2019 View
July - 2019 View
August - 2019 View
September - 2019 View
October - 2019 View
November - 2019 View
December - 2019 View
January - 2020 View
February - 2020 View
March - 2020 View
April - 2020 View
May - 2020 View
June - 2020 View
July - 2020 View